Terma-terma dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Atas Talian McDonald's (MALAYSIA)

Tarikh dikemaskini: 25 April 2018

PENTING: SILA BACA DENGAN TELITI DAN FAHAMI TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT INI ("TERMA-TERMA"). IA MENGANDUNGI PERUNTUKAN YANG MEMBATAS LIABILITI MCDONALD'S DAN LAIN-LAIN PERUNTUKAN YANG MEMPUNYAI KESAN TERHADAP HAK ANDA DI SISI UNDANG-UNDANG.

Dengan memasang, mengakses atau menggunakan laman sesawang, aplikasi mudah alih, penerimaan berita secara emel dan melalui langganan, dan lain-lain kaedah digital yang membuat rujukan kepada terma-terma ini, anda telahpun menjadi pihak kepada satu perjanjian yang mengikat anda dengan GERBANG ALAF RESTAURANTS SDN BHD ("McDonald's", "kami" atau "kita") di Malaysia, yang beroperasi dari ibupejabatnya di Aras 6, Bangunan TH, Damansara Uptown 3, No. 3 Jalan SS21/39, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Dengan menerima terma-terma ini, anda juga faham dan bersetuju dengan Kenyataan Privasi McDonald's, yang telah dimasukkan dan menjadi sebahagian daripada perjanjian ini. Kenyataan Privasi kami menjelaskan bagaimana kami mendapatkan, menggunakan dan berkongsi maklumat.

Perkhidmatan atas talian tidak dimaksudkan untuk kegunaan, atau disasarkan, kepada mana-mana orang yang berumur di bawah 13 tahun. Anda hendaklah berumur sekurang-kurangnya 13 tahun untuk menggunakan perkhidmatan atas talian. Sekiranya anda sudah berumur 13 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, anda mestilah membaca terma-terma ini dengan ibubapa atau penjaga anda dan mereka hendaklah faham dan bersetuju dengan terma-terma ini untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan atas talian.

Sekiranya ibubapa atau penjaga anda tidak bersetuju dengan terma-terma ini, anda hendaklah berhenti daripada menggunakan perkhidmatan atas talian dan meminta McDonald's membatalkan sebarang akaun perkhidmatan atas talian yang telah anda cipta. Anda boleh meminta pembatalan akaun dengan menghantar emel kepada [email protected], dan sila nyatakan alamat emel akaun yang anda hendak batalkan.

1. Mengenai Perkhidmatan Atas Talian

Kesediaan Produk dan Perkhidmatan. Produk dan perkhidmatan McDonald's boleh didapati tersedia di sebahagian besar tempat di seluruh dunia. Walaubagaimanapun, perkhidmatan atas talian mungkin akan menyatakan produk dan perkhidmatan yang tidak boleh anda dapati di seluruh dunia.

Patuhi Undang-Undang Jalanraya. Apabila anda menggunakan perkhidmatan atas talian, anda hendaklah patuh kepada undang-undang jalanraya dan lain-lain garispanduan dan peraturan yang terpakai. ANDA DILARANG MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SEMASA ANDA MEMANDU ATAU SEMASA BERADA DI BELAKANG KEMUDI ATAU SEMASA ANDA SEDANG MENGAWAL KENDERAAN YANG BERJALAN ATAU YANG TIDAK BERHENTI DI TEMPAT LETAK KERETA. Bagi tujuan keselamatan anda pada setiap masa, anda hanya boleh mengunakan perkhidmatan atas talian dalam keadaan dimana ianya dibenarkan oleh undang-undang dan selamat untuk berbuat demikian.

Anda bertanggungjawab keatas alat peranti dan akaun anda. Anda bertanggungjawab keatas sebarang alat peranti, perisian dan perkhidmatan yang diperlukan untuk menggunakan perkhidmatan atas talian. McDonald's tidak memberi sebarang jaminan bahawa perkhidmatan atas talian akan berfungsi sepenuhnya dengan sebarang alat peranti atau sebarang perisian. Anda juga bertanggungjawab ke atas caj perkhidmatan untuk perkhidmatan mesej dan data, fee dan cukai keatas penggunaan perkhidmatan atas talian anda, termasuk semasa kami berkomunikasi dengan anda melalui teks, emel atau lain-lain kaedah pilihan anda. Anda hanya boleh menggunakan perkhidmatan atas talian dengan menggunakan peranti milik anda atau yang berada dibawah kawalan anda dan dengan menggunakan sistem operasi yang dibenarkan (contohnya, Apple iPhoneOS untuk peranti-peranti Apple). Jika anda mencipta akaun perkhidmatan atas talian, anda bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan akaun berkenaan dan segala aktiviti dibawah akaun tersebut. Anda hanya boleh menggunakan satu akaun perkhidmatan atas talian dan memastikan maklumat akaun berkenaan adalah tepat pada setiap masa.

Hak McDonald's untuk mengemaskini atau menamatkan perkhidmatan atas talian. Anda faham dan bersetuju bahawa McDonald's (samada dengan pemberian notis atau sebaliknya) berhak mengemaskini, mengubah atau menamatkan perkhidmatan atas talian (atau hak anda untuk mengaksesnya) dari masa ke semasa, termasuklah memuat masuk kemaskini tersebut ke (atau mengeluarkan fungsi-fungsi atau akses daripada) mana-mana aplikasi McDonald's yang telah berada di alat peranti anda.

Mengemaskini terma-terma ini. McDonald's juga boleh mengemaskini terma-terma ini pada bila-bila masa dan atas budibicaranya sendiri. Sekiranya McDonald's membuat pindaan yang besar kepada terma-terma ini, kami akan memaklumkannya kepada anda melalui kaedah-kaedah yang munasabah seperti memasukkan terma-terma baru tersebut ke dalam perkhidmatan atas talian. Jika anda tidak bersetuju dengan pindaan tersebut, anda hendaklah dengan serta-merta berhenti daripada menggunakan perkhidmatan atas talian dan meminta supaya McDonald's menutup akaun perkhidmatan atas talian yang telah anda cipta. Untuk menutup akaun anda, anda boleh melayari I'm lovin' it! McDonald's® Malaysia | Contact Us atau melalui emel kepada kami di [email protected].

Perniagaan dan Operator Restoran Bebas. Meskipun McDonald's mengawalselia perkhidmatan atas talian, ianya tidak bertanggungjawab ke atas operasi sebahagian daripada restoran-restoran. Ada terdapat restoran-restoran yang dimiliki dan dijalankan oleh franchisi-franchisi bebas McDonald's. Tiap-tiap restoran adalah masing-masing bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang dan regulasi, yang terpakai kepada apa-apa isu berhubung pemberian produk kepada anda, dan apa-apa isu berhubung pekerja di restoran. Nama penuh dan alamat restoran adalah tercatat didalam resit anda.

Pautan peluang pekerjaan daripada perkhidmatan atas talian. McDonald's dan semua restoran-restoran adalah merupakan majikan yang komited didalam memberi peluang yang sama-rata kepada pelbagai tenaga kerja. Perkhidmatan atas talian mungkin menyediakan pautan peluang pekerjaan samada di McDonald's atau di restoran-restoran. Peluang-peluang ini adalah khas kepada pekerjaan di restoran-restoran sahaja (dalam erti kata lain dengan anak syarikat atau franchise) dan bukannya dengan McDonald's atau syarikat induknya. Ini bermaksud restoran yang menyediakan pautan peluang pekerjaan berkenaan sahaja yang bertanggungjawab ke atas kehendak-kehendak pekerjaan, keputusan pengambilan pekerja dan lain-lain perkara yang melibatkan pekerjaan didalam perniagaan restoran tersebut. McDonald's atau syarikat induknya tidak akan menerima sebarang permohonan pekerjaan di restoran franchisi, tidak mempunyai kawalan samada anda diberi peluang untuk ditemuduga atau diambil bekerja, dan juga tidak menentukan polisi-polisi dan amalan-amalan pekerjaan. Franchisi tidak bekerja dengan McDonald's atau McDonald's Corporation. Sekiranya anda diterima bekerja di restoran franchisi, franchisi tersebutlah yang akan menjadi majikan anda, dan bukannya McDonald's atau syarikat induknya.

Bagaimana untuk menghubungi kami. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau komen berhubung perkhidmatan atas talian, sila rujuk ke bahagian Contact Us di dalam perkhidmatan atas talian atau anda juga boleh melawat laman www.mcdonalds.com.my.

2. Amalan-amalan berkaitan maklumat dan komunikasi dengan anda

Kenyataan Privasi McDonald's. Terma-terma ini adalah tertakluk kepada Kenyataan Privasi McDonald's yang telah dimasukkan dan menjadi sebahagian daripada terma-terma ini. Kenyataan Privasi kami mengandungi amalan-amalan berkaitan maklumat, termasuk bagaimana kami mendapatkan, menggunakan dan berkongsi maklumat.

Bagaimana kami berkomunikasi dengan anda. Melalui perkhidmatan atas talian, anda boleh memilih untuk menerima emel, mesej teks di nombor telefon bimbit yang anda berikan kepada kami atau pemberitahuan (push notification) daripada McDonald's. Apabila anda memilih untuk menerima komunikasi-komunikasi sebegini, anda memahami dan bersetuju bahawa anda akan menerima mesej-mesej berbentuk pemasaran, transaksi dan lain-lain mesej daripada McDonald's. McDonald's boleh menggunakan maklumat yang anda berikan kepada kami untuk berkomunikasi dengan anda sebagaimana yang diterangkan didalam Kenyataan Privasi McDonald's.

Pilihan untuk keluar secara amnya daripada berkomunikasi. Anda mempunyai pilihan tentang bagaimana kami berkomunikasi dengan anda. Secara amnya, anda akan dapat melihat pilihan-pilihan anda dan bagaimana anda boleh membuat pilihan tersebut di bahagian profil dalam perkhidmatan atas talian yang anda gunakan. Anda juga boleh menukar pilihan-pilihan komunikasi anda melalui tetapan alat peranti anda. Selain itu, komunikasi kami kepada anda juga mungkin akan menyediakan kaedah untuk membolehkan anda membuat pilihan untuk tidak lagi daripada berkomunikasi. Anda faham dan bersetuju bahawa anda mungkin dikehendaki untuk menguruskan pilihan-pilihan anda secara berasingan bergantung kepada tiap-tiap kaedah berkomunikasi. Contohnya, jika membuat pilihan untuk tidak menerima emel pemasaran kami, anda masih boleh menerima mesej teks pemasaran kami sekiranya anda membuat pilihan untuk menerimanya. Walaupun kami akan mengambil langkah yang terbaik untuk memudahkan cara anda membuat pilihan untuk berkomunikasi dengan kami, anda mungkin akan dikehendaki untuk menguruskan pilihan-pilihan anda untuk setiap perkhidmatan atas talian. Harap maklum bahawa untuk komunikasi yang berkaitan dengan akaun dan transaksi, anda akan hanya boleh berhenti menerima komunikasi-komunikasi sedemikian jika anda menamatkan akaun perkhidmatan atas talian anda. Akhir sekali, jika anda menerima komunikasi daripada franchise McDonald's, anda akan dikehendaki untuk berhubung terus dengan mereka sekiranya anda tidak lagi berhasrat untuk berkomunikasi dengan mereka.

3. Tawaran.

Anda mungkin akan menerima pelbagai tawaran melalui perkhidmatan atas talian. Terma-terma am berikut adalah terpakai kepada sebarang tawaran: (1) tawaran tersebut mungkin akan hanya boleh didapati melalui perkhidmatan atas talian yang tertentu dan untuk produk tertentu tertakluk kepada stok sedia ada, di restoran yang mengambil bahagian sahaja, dan sehingga tamat tempoh sah tawaran; (2) tertakluk kepada jadual perkhidmatan (contohnya, tawaran bukan sarapan pagi mungkin tidak boleh diberikan semasa tempoh sarapan pagi); melainkan dinyatakan sebaliknya, setiap tawaran akan tamat apabila ditebus; (4) hanya satu tawaran boleh digunakan untuk satu kunjungan ke restoran; (5) tawaran tidak boleh dipindahmilik kepada orang lain; dan (6) tiada sebarang alternatif untuk membuat penukaran kepada wang tunai. Sebagai tambahan, mungkin akan terdapat terma-terma tertentu yang terpakai kepada sesuatu tawaran dan di atas aplikasi, ianya akan dinyatakan bersebelahan dengan tawaran berkenaan. Tidak semua tawaran boleh digabungkan dengan pesanan-pesanan.

Anda membeli produk terus daripada restoran. Apabila anda menebus tawaran, anda menebusnya terus daripada restoran yang mengambil bahagian dan kontrak untuk penyediaan produk tersebut adalah diantara anda dan pihak restoran yang menerima pesanan anda (dan bukannya McDonald's atau lain-lain Ahli di dalam Sistem McDonald's). Restoran dimana anda mengambil produk anda adalah bertanggungjawab untuk penyediaan produk dan memberikannya kepada anda. ANDA JUGA FAHAM DAN SETUJU BAHAWA ANDA MEMBELI TERUS DARIPADA PIHAK RESTORAN (DAN BUKANNYA MCDONALD'S ATAU LAIN-LAIN AHLI SISTEM MCDONALD'S) DAN MCDONALD'S ATAU LAIN-LAIN AHLI SISTEM MCDONALD'S TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP ATAU BERHUBUNG DENGAN APA-APA PRODUK YANG TELAH ANDA BELI DARIPADA RESTORAN MELALUI KAEDAH PESANAN. McDonald's Corporation, anak-anak syarikat, syarikat-syarikat sekutu, franchise, ejen-ejen, wakil-wakil dan agensi-agensi dan pegawai, pengarah dan pekerja mereka secara kolektifnya akan dirujuk sebagai "Ahli-Ahli Sistem McDonald's").

Mengenai produk didalam perkhidmatan atas talian. Semua produk adalah tertakluk kepada stok sedia ada di restoran dimana anda mengambil pesanan anda. Ada sebahagian restoran yang tidak menjual semua jenis produk. Imej produk dan kaedah pembungkusan di dalam perkhidmatan atas talian adalah dianggap sebagai contoh sahaja dan mungkin tidak sama dengan produk dan kaedah pembungkusan yang anda terima di restoran. Perbezaannya mungkin disebabkan oleh warna yang dipaparkan melalui peranti anda atau faktor-faktor seperti bahan-bahan yang digunakan, pembekal, kawasan tertentu di dalam negara dan faktor musim pada tahun tersebut.

Mengenai harga semasa membuat pesanan. Setiap restoran akan menentukan harga masing-masing dan mengenakan kadar cukai atau sebarang fee yang diperuntukkan dibawah undang-undang. Harga adalah termasuk Cukai Barang dan Perkhidmatan pada kadar 6% atau lain-lain bentuk cukai dan/atau kadar yang ditetapkan oleh undang-undang daripada masa ke semasa. Tawaran dan harga yang tertentu mungkin tidak terpakai untuk kesemua pesanan di semua lokasi. Sekiranya anda mendapati terdapat kesilapan pada harga produk, sila hubungi restoran dimana anda membeli produk berkenaan untuk mendapatkan pulangan wang.

Pemulangan wang dan hak anda sebagai pengguna. Jika anda berhasrat untuk mendapatkan pemulangan wang atau atas apa-apa sebab sekalipun, termasuklah jika produk anda tidak memuaskan atau atas lain-lain sebab, sila hubungi restoran dimana anda membeli produk berkenaan bagi tujuan mendapatkan pemulangan wang yang kena dibayar kepada anda. Terma-terma ini tidak memberi sebarang kesan kepada hak anda disisi undang-undang berhubung isu ini.

4. Pemilikan dan lesen-lesen untuk perkhidmatan atas talian

Pemilikan harta intelek McDonald's. Setiap dan kesemua kepentingan didalam perkhidmatan atas talian adalah dan hendaklah sentiasa menjadi hakmilik ekslusif McDonald's atau pemegang-pemegang lesennya. Sebagai penjelasan lanjut, "perkhidmatan atas talian" termasuklah sebarang dan kesemua kandungan perkhidmatan atas talian, seperti, tetapi tidak terhad kepada, teks, imej, grafik, logo, kepala tajuk, butang ikon, imej, klip audio, muat turun digital, kompilasi data, perisian, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, perihal dagangan, audio, video, data dan lain-lain bahan (secara kolektifnya dirujuk sebagai "isikandungan") termasuklah mana-mana bahagian perkhidmatan atas talian. Anda adalah diberi lesen untuk mengguna Perkhidmatan atas talian, dan ianya bukan dijual kepada anda. Tiada apa-apa yang terkandung di dalam terma-terma ini adalah bertujuan untuk memindahmilik hak sedemikian kepada, atau menyerah hak sedemikian kepada anda. Anda adalah dilarang untuk membuat sesuatu yang boleh merosakkan, menghadkan atau mengganggu hak-hak McDonald's atau pemegang-pemegang lesen yang berkenaan.

Lesen yang diberikan kepada anda untuk menggunakan perkhidmatan atas talian. Tertakluk kepada terma-terma ini, anda adalah diberi hak secara peribadi, tak ekslusif, yang tak boleh dipindahmilik dan yang boleh dibatalkan, untuk menggunakan perkhidmatan atas talian semata-mata bagi tujuan peribadi anda, tidak bertujuan komersial dan tertakluk kepada terma-terma ini. Sebagai penjelasan lanjut, "Menggunakan" termasuk mengakses, membuat interaksi, dan memaparkan. Tiada lesen atau hak diberikan kepada anda secara tersirat atau sebaliknya, melainkan lesen dan hak yang secara tersurat dibawah terma-terma ini. McDonald's juga menyimpan segala hak-hak dan kepentingan yang lain.

Maklumat Tanda Dagangan. Tanda-tanda dagangan, tanda-tanda perkhidmatan, dan elemen-elemen grafik, termasuk wajah dan rasa guna yang dipaparkan di perkhidmatan atas talian adalah unik dan merupakan tanda dagangan atau perihal dagangan McDonald's atau pemegang-pemegang lesen yang dilindungi. Perkhidmatan atas talian boleh juga mengandungi lain-lain nama pihak ketiga, tanda-tanda dagangan, dan tanda-tanda perkhidmatan yang menjadi hakmilik tuanpunya masing-masing.

5. Penghantaran maklumat oleh pengguna dan idea-idea yang tidak diminta

Penghantaran oleh pengguna. Sesetengah perkhidmatan atas talian akan membenarkan anda menghantar komen, kenyataan, cadangan, idea, grafik, foto, soalan, aduan atau lain-lain maklumat yang dihantar kepada McDonald's melalui perkhidmatan atas talian (secara kolektifnya dirujuk sebagai "penghantaran maklumat"). Anda faham bahawa dengan menghantar apa-apa maklumat kepada McDonald's melalui perkhidmatan atas talian, anda akan menyerahkan kepada McDonald's hak yang kekal, tak boleh ubah, terpakai di seluruh dunia, tidak ekslusif, tidak melibatkan bayaran royalti, hak untuk mengguna yang boleh dipindahmilik, hak menggunakan semula, mengedarkan, memberi lesen kecil kepada orang lain, meminda, mengalih bahasa, menyediakan kerja-kerja derivatif, memaparkan dan menghantar kepada orang awam, termasuk menggunakannya untuk sebarang tujuan komersil atau lain-lain tujuan tanpa mendapat sebarang persetujuan atau pemberian pampasan kepada anda atau kepada orang lain, termasuk menggunakannya bagi tujuan komersil atau lain-lain tujuan tanpa kebenaran atau pampasan kepada anda atau lain-lain pihak. McDonald's tidak dikehendaki untuk menyifatkan penghantaran-penghantaran maklumat sebagai rahsia.

Idea-idea yang tidak diminta. McDonald's mempunyai polisi untuk tidak melayan idea-idea yang tidak diminta. Kami menghargai masa yang anda berikan untuk McDonald's akan tetapi kami tidak berupaya melayan semua idea-idea baru yang datang daripada luar sistem McDonald's. Anda adalah dengan ini melepaskan McDonald's dan Ahli-Ahli Sistem McDonald's apabila kami mempertimbangkan, mengguna atau memajukan apa-apa produk, rekaan, konsep atau lain-lain bahan yang serupa atau mempunyai kesamaan dengan penghantaran anda samada buat masa ini atau dimasa hadapan. Sila lihat McDonald's FAQs untuk penerangan lebih lanjut.

6. CARA DAN LARANGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAS TALIAN

Cara yang dibenarkan dan larangan. Berhubung dengan perkhidmatan atas talian (termasuk isikandungan), anda tidak dibenarkan, dan tidak boleh membenarkan pihak-pihak ketiga untuk:

 1. Menggunakan perkhidmatan atas talian untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang dan dilarang dibawah terma-terma ini;
 2. Memadamkan atau meminda apa-apa hakcipta, tanda dagangan atau notis-notis proprietari;
 3. Cuba untuk mendapatkan millikan atau hak kepada perkhidmatan atas talian, termasuk isikandungan;
 4. Mengguna, menyalin, mengedar, menerbitkan semula, memapar, mendedah, memuat naik, mengepos atau menghantar perkhidmatan atas talian bagi tujuan komersil;
 5. Menyewa, memajak, menjual, memberi lesen kecil, meminjam, menterjemah, menyatukan, menyesuai, memindahhak atau memindahkan perkhidmatan atas talian, atau menggabungkannya dengan, atau memasukkannya ke dalam, lain-lain program atau perkhidmatan;
 6. Meleraikan, memisahkan, menterbalik atur, menyalin dalam format "source code" atau "object code" atau membuat kerja derivatif berdasarkan perkhidmatan atas talian;
 7. Memindah, memberi, mengeksport atau mengeksport semula perkhidmatan atas talian yang menyalahi embargo, larangan perdagangan atau lain-lain kawalan teknologi atau undang-undang eksport, dan anda membuat representasi dan memberi waranti bahawa anda tidak melakukan sebarang kesalahan dibawah undang-undang Malaysia, khususnya dibawah Bahagian VI(A) Kanun Acara Jenayah, Akta Pencegahan Keganasan 2015, Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Akta Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Akta Majlis Keselamatan Negara 2016.
 8. Mengguna atau melancarkan teknologi yang tidak dibenarkan atau suatu sistem automatik untuk mengakses perkhidmatan atas talian atau mendapatkan isikandungan perkhidmatan atas talian, termasuk tetapi tidak tertakluk kepada "spiders", robot, "screen scrapers" atau "offline readers";
 9. Cuba untuk menghentikan, merosak, menambah beban, mengurangkan atau mendapatkan akses yang tidak sah kepada perkhidmatan atas talian, rangkaian McDonald's atau sebarang akaun pengguna yang berkaitan dengan perkhidmatan atas talian.

7. PEMBATASAN LIABILITI DAN PENOLAKAN

Pembatasan liabiliti McDonald's. MCDONALD'S DAN AHLI-AHLI SISTEM MCDONALD'S TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB, SAMADA SECARA LANGSUNG ATAU TAK LANGSUNG, KE ATAS SEBARANG KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PERNIAGAAN, GANTIRUGI KHAS, AM, TELADAN ATAU TAK LANSUNG, TERMASUK MELIBATKAN KEHILANGAN DATA BERHUBUNG PERKHIDMATAN ATAS TALIAN. TIADA APA DIDALAM SEKSYEN INI BERNIAT UNTUK MEMBATASKAN LIABILITI MCDONALD'S TERHADAP KEMATIAN, KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN HARTA SETAKAT MANA IANYA DISEBABKAN OLEH KECUAIAN MCDONALD'S SENDIRI, KECUAIAN AM ATAU PERBUATAN DENGAN NIAT ATAU PERLAKUAN YANG SALAH. SEBAGAI TAMBAHAN, TIADA APA DIDALAM SEKSYEN INI BERNIAT UNTUK MEMBATAS ATAU MEMINDA HAK-HAK ANDA SEBAGAI PENGGUNA YANG TIDAK BOLEH DIBATASKAN ATAU DIPINDA DIBAWAH MANA-MANA UNDANG-UNDANG. McDonald's menyimpan segala hak untuk mendapatkan semula gantirugi atau lain-lain bentuk pampasan dibawah terma-terma ini atau sebagaimana yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

McDonald's memberi perkhidmatan atas talian atas dasar "sebagaimana sedia ada" dan tanpa sebarang waranti. Perkhidmatan atas talian mungkin tidak tepat sepenuhnya dan mengandungi kesilapan. MCDONALD'S MEMBERI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN ATAS DASAR ‘SEBAGAIMANA SEDIA ADA" DAN TANPA SEBARANG WARANTI BOLEH DIDAGANGKAN ATAU SESUAI UNTUK SESUATU TUJUAN. MCDONALD'S TIDAK MEMBERI SEBARANG WARANTI ATAU MEMBUAT SEBARANG REPRESENTASI BAHAWA PERKHIDMATAN ATAS TALIAN ADALAH TEPAT, BOLEH DIPERCAYAI, TIDAK TERGANGGU, BEBAS DARIPADA KESILAPAN, BAHAWA SEBARANG KESILAPAN AKAN DIPERBETULKAN ATAU BAHAWA PERKHIDMATAN ATAS TALIAN ADALAH BEBAS DARI SEBARANG VIRUS ATAU LAIN-LAIN PERKARA YANG MERBAHAYA. APABILA ANDA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAS TALIAN, ANDA ADALAH BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA. SATU-SATUNYA REMEDI ANDA TERHADAP MCDONALD'S DAN AHLI-AHLI SISTEM MCDONALD'S KEATAS KETIDAKPUASAN HATI MENGGUNA PERKHIDMATAN ATAS TALIAN ADALAH DENGAN BERHENTI DARIPADA MENGGUNAKANNYA. PEMBATASAN RELIF INI ADALAH MENJADI SEBAHAGIAN DARIPADA PERSETUJUAN SELEPAS TAWAR MENAWAR DIANTARA KEDUA-DUA PIHAK.

Perkhidmatan Pihak Ketiga. Perkhidmatan atas talian boleh menyambungkan anda atau membenarkan anda menggunakan laman sesawang pihak ketiga, bahan-bahan yang boleh dimuat turun, isikandungan, rangkaian sosial atau lain-lain perkhidmatan digital (kesemuanya dirujuk sebagai "perkhidmatan pihak ketiga"). Pihak-pihak ketiga ini mungkin mempunyai terma dan syarat dan polisi privasi yang tersendiri dan anda hendaklah membaca dan memahaminya sebelum menggunakan perkhidmatan pihak ketiga. MCDONALD'S DAN AHLI-AHLI SISTEM MCDONALD'S TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN BERPUNCA DARIPADA ATAU YANG BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA.

Keadaan diluar kawalan kami. MCDONALD'S DAN AHLI-AHLI SISTEM MCDONALD'S TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEGAGALAN MCDONALD'S UNTUK MENJALANKAN OBLIGASI-OBLIGASINYA DIBAWAH TERMA-TERMA INI JIKA KEGAGALAN TERSEBUT ADALAH DISEBABKAN ATAU BERKAITAN DENGAN KEADAAN YANG DILUAR KAWALAN MUNASABAH MCDONALD'S. Didalam keadaan sedemikian, obligasi-obligasi McDonald's dibawah terma-terma ini adalah digantung untuk tempoh keadaan tersebut masih lagi wujud; dan McDonald's boleh, tetapi tidak diwajibkan, untuk mengambil segala langkah-langkah yang munasabah untuk mencari penyelesaian, yang mana penyelesaian tersebut akan membolehkan McDonald's menjalankan tanggungjawabnya dibawah terma-terma ini, meskipun keadaan tersebut masih lagi wujud.

8. Aplikasi Apple

Terma-terma ini adalah termasuk dan menjadi tambahan kepada terma dan syarat Apple, Inc. ("Apple") (dapat dilihat di halaman https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html), termasuklah terma-terma "Licensed Application End User" yang terkandung didalamnya ("terma Apple"). Jika anda menggunakan perkhidmatan atas talian melalui aplikasi Apple ("Aplikasi Apple"), anda mengakui dan bersetuju bahawa:

 • Apple tidak mempunyai obligasi untuk memberi perkhidmatan sokongan atau penyelenggaraan berkaitan Aplikasi Apple. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berhubung Aplikasi Apple, sila hubungi McDonald’s dan bukannya Apple, dengan menggunakan butir-butir perkhidmatan sokongan di atas.
 • Melainkan dinyatakan sebaliknya dibawah terma-terma ini, sebarang tuntutan berhubung milikan atau penggunaan Aplikasi Apple adalah diantara anda dan McDonald’s (dan bukannya diantara anda atau orang lain, dengan Apple); dan
 • Sekiranya terdapat tuntutan oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan pemilikan atau penggunaan (selaras dengan terma-terma ini) Aplikasi Apple yang melanggar sebarang hak harta intelek, Apple tidak bertanggungjawab terhadap anda berhubung tuntutan tersebut;

Jika Aplikasi Apple yang anda beli tidak menuruti apa-apa waranti yang terpakai kepadanya, anda boleh menghubungi Apple, dan anda boleh mendapatkan pulangan wang harga Aplikasi Apple tersebut, tertakluk kepada terma dan syarat Apple semasa itu. Melainkan sedemikian, dan setakat mana dibenarkan oleh undang-undang, Apple tidak memberi atau memasuki apa-apa waranti, syarat dan lain-lain terma berhubung Aplikasi Apple dan tidak bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang tuntutan, kerugian, kos dan perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang berkaitan dengan Aplikasi Apple atau akibat daripada penggunaan Aplikasi Apple oleh anda atau lain-lain orang atau akibat daripada sandaran kepada isikandungannya.

9. PELBAGAI

 • McDonald's tidak membuat sebarang representasi bahawa perkhidmatan atas talian adalah sesuai dan boleh didapati di luar negara Malaysia. Sekiranya anda menggunakan perkhidmatan atas talian di lokasi-lokasi yang lain, anda adalah bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang terpakai di sana.
 • Terma-terma ini adalah tertakluk kepada dan hendaklah dibaca selaras dengan undang-undang di Malaysia, meskipun terdapatnya prinsip berhubung konflik undang-undang. Anda bersetuju secara tak boleh batal untuk diikat dibawah bidangkuasa mahkamah-mahkamah kompeten di Malaysia bagi maksud sebarang tindakan undang-undang berhubung dengan atau berkaitan terma-terma ini atau perkhidmatan atas talian.
 • Walaupun terma-terma ini mengikat anda dan McDonald's sahaja (meskipun Apple bukanlah suatu pihak dan Ahli-Ahli Sistem McDonald's yang lain juga bukanlah suatu pihak), Apple dan Ahli-Ahli Sistem McDonald's yang lain adalah benefisiari-benefisiari dibawah terma-terma ini dan mempunyai hak untuk menguatkuasakan hak yang dipegang oleh McDonald's, setakat mana terma-terma ini adalah terpakai kepada mereka, Selain daripada mereka itu, tiada lagi benefisiari-benefisiari pihak ketiga yang mempunyai kaitan dengan terma-terma ini.
 • Terma-terma ini adalah dirangka didalam Bahasa Inggerus. Sebarang terjemahan kepada bahasa yang lain adalah hanya untuk kesenangan anda. Sekiranya terdapat sebarang konflik diantara mana-mana bahasa, Bahasa Inggeris hendaklah terpakai dan mengawal.
 • Apabila tamatnya terma-terma ini atau tamatnya kebenaran yang diberikan kepada anda untuk mengunakan perkhidmatan atas talian, semua hak-hak yang diberikan kepada anda dibawah terma-terma ini hendaklah terhenti; akan tetapi terma-terma ini tetap terpakai kepada pengunaan perkhidmatan atas talian anda yang terdahulu dan apa-apa yang berkaitan atau berpunca daripada penggunaan tersebut. Selepas penamatan tersebut, kesemua terma berhubung dengan hak-hak McDonald's dan Ahli-Ahli Sistem McDonald's, termasuk hak kepada harta intelek, hak proprietari dan lesen-lesen akan masih lagi terpakai, termasuklah segala larangan atau pembatasan liabiliti atau penolakan.
 • Setiap terma dan syarat dibawah terma-terma ini adalah berasingan dan hendaklah digunapakai secara berasingan. Sekira mana-mana terma adalah menyalahi undang-undang, tak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka terma dan syarat lain yang selebihnya masih berkuatkuasa dan mempunyai kesan.
 • Sekiranya McDonald's gagal memberitahu anda supaya menjalankan obligasi anda dibawah terma-tema ini, atau sekiranya McDonald's tidak menguatkuasakan haknya terhadap anda, atau lambat untuk berbuat demikian, ianya tidak bermakna McDonald's telah mengenepikan haknya terhadap anda dan ianya juga tidak bermakna anda tidak perlu untuk mematuhi obligasi-obligasi tersebut.
 • McDonald's berhak untuk memindahkan hak dan obligasinya dibawah terma-terma ini kepada organisasi atau entiti yang lain, akan tetapi ianya tidak mempunyai kesan kepada hak anda dan tanggungjawab kami dibawah terma-terma ini. Jika dbenarkan oleh McDonald's, anda hanya boleh memindahkan hak dan obligasi anda dibawah terma-terma ini kepada satu pihak yang lain.